Olet tässä: Etusivu > Opiskelijalle > Ohjeet ja säännöt

Ohjeet ja säännöt

Opiskelijalla on velvoite osallistua opetukseen

Edellytämme säännöllistä ja täsmällistä osallistumista opetukseen. Velvoite osallistua opetukseen on määritelty laissa:

”Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa (HOKS) mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen,
jollei poissaololle ole perusteltua syytä.”
(laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 94 §)

 

Poissaolot

Voit olla poissa vain sairauden tai ennalta sovitun syyn vuoksi. Luvan poissaoloon voi antaa opettaja oman opetuksensa osalta, ryhmänohjaaja (1-3 pv) ja koulutusjohtaja ( >3 pv).
Yli kolme päivää kestävästä sairaudesta on toimitettava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus.

Työelämässä tapahtuvaa oppimista seurataan työelämän sääntöjen mukaisesti. Kaikista poissaoloista tulee ilmoittaa sekä työpaikkaohjaajalle että työelämässä oppimista ohjaavalle opettajalle. Poissa voi olla 1-3 päivää omalla ilmoituksella, pidemmistä poissaoloista on hankittava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. Mikäli työpaikka niin vaatii, todistus on oltava kaikilta poissaolopäiviltä.

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus seurata opiskelijan koulutukseen osallistumista, ehkäistä poissaoloja ja toteuttaa niihin liittyviä toimenpiteitä. Ryhmänohjaajat seuraavat opiskelijoidensa opintojen etenemistä ja läsnäoloa sekä toteuttavat näihin liittyviä toimenpiteitä.

 

Järjestyssäännöt

Yhteiset pelisäännöt helpottavat opiskelijoiden ja henkilöstön yhteiseloa sekä lisäävät opiskelu- ja työskentelymukavuutta. Tutustu Vuoksin järjestyssääntöihin:

Työturvallisuus
 • Opiskelija on velvollinen noudattamaan työturvallisuudesta annettuja ohjeita.
 • Tapaturmasta tulee välittömästi ilmoittaa opettajalle.
Tupakointi, päihteet, huumeet
 • Päihteiden ja huumaavien aineiden hallussapito, käyttäminen tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opintoihin liittyvissä paikoissa ja alueilla on ehdottomasti kielletty.
 • Tupakointi on kielletty oppilaitoksen alueilla.
Liikenne, pysäköinti
 • Kulkuvälineet pysäköidään niille osoitetuille paikoille.
 • Liikuttaessa koulualueella ja sen välittömässä läheisyydessä on noudatettava erityistä varovaisuutta (nopeusrajoitus 20km/h)
 • Turha liikennöinti koulualueella on kielletty.
Matkapuhelimet
 • Matkapuhelimen käyttäminen oppitunnilla ilman opettajan lupaa on kielletty.
 • Puhelujen ja viestien lähettäminen ja vastaanottaminen on kielletty oppituntien ja kokeiden aikana.
Kurinpito
 • Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä tai menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus.
 • Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.
 • Edellä mainitut toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia.
 • Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan tai oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi.